Bashkir baby boy names

Abuzar Aglyam Adigam Azger Akmal Akram Al”taf Amin Amir Anvar Asgat Askar Avhadi Ahiyar Ahmer Ahmar Ahmet Ahnaf Ahnef Ahsan Ahtyam Ahtar Ahat Ayup Agish Azamat Azat Ajbulat Ajdar Ajrat…

Read more »

Bashkir baby girl names

Ajbika Ajgul’ Ajsylu Aksylu Almabika Alsyu Asiya Aklima Al’fiya Amina Anisa Asima Asma Asylbika Badiyan Banat Banu Bibinur Bibisara Bika Badar Balhiya Bagiya Vazifa Vafira Vafiya Vekira Valima Valiya Vasima…

Read more »
Top