Tatar baby boy names

 1. Azat
 2. Ajbulat
 3. Ajdar
 4. Ajnur
 5. Ajrat
 6. Ajtugan
 7. Almaz
 8. Alchyn
 9. Arslan
 10. Afzal
 11. Abrar
 12. Abuzar
 13. Abdzhalil’
 14. Agdas
 15. Agzam
 16. Adip
 17. Adgam
 18. Azgar
 19. Akram
 20. Amin
 21. Amir
 22. Anver
 23. Anas
 24. Absalyam
 25. Asgat
 26. Ahmet
 27. Ahmetdzhan
 28. Ahnaf
 29. Ahsan
 30. Ahtam
 31. Ahat
 32. Ashraf
 33. Ayup
 34. Auhadi
 35. Ahun Baki
 36. Barlas
 37. Barii
 38. Basir
 39. Battal
 40. Batu
 41. Batyr
 42. Bayazit
 43. Bayan
 44. Bahram
 45. Bikbulat
 46. Biktimer
 47. Bilal
 48. Burhan
 49. Bulat
 50. Bakir
 51. Bahtiyar
 52. Vagiz
 53. Vakif
 54. Vafa
 55. Vahit
 56. Vagap
 57. Vil’dan
 58. Vali
 59. Valit
 60. Gabbas
 61. Gabdrahman
 62. Gabdrakibbdrahim
 63. Gabdulla
 64. Gabidulla
 65. Gabit
 66. Gabsalyam
 67. Gadi
 68. Garun
 69. Gashim
 70. Gidiyat
 71. Gilal
 72. Gadel’
 73. Gadel’sha
 74. Gaziz
 75. Gazim
 76. Gazinur
 77. Gajnulla
 78. Gajsa
 79. Gajfi
 80. Gajfulla
 81. Gali
 82. Galim
 83. Galimdzhan
 84. Galiulla
 85. Galiasgar
 86. Gallyam
 87. Gemil’
 88. Gamir
 89. Gani
 90. Garif
 91. Garifdzhan
 92. Garaf
 93. Gata
 94. Gafar
 95. Gafiyat
 96. Gafur
 97. Gayaz
 98. Gayan
 99. Gumer
 100. Usman
 101. Gibad
 102. Gizzat
 103. Gilyadzh
 104. Gilemdar
 105. Gilemdzhan
 106. Gilman
 107. Gilfan
 108. Gimad
 109. Giniyat
 110. Girfan
 111. Garej
 112. Daut
 113. Dzhihangir
 114. Dzhihansha
 115. Dzhavad
 116. Dzhalil’
 117. Dzhalyal’ Dzhamil’
 118. Dzhaudat
 119. Damir
 120. Zakir
 121. Zarif
 122. Zahid
 123. Zahir
 124. Zinnur
 125. Zinnat
 126. Zyya
 127. Zabir
 128. Zaid
 129. Zajnulla
 130. Zaki
 131. Zakariya
 132. Zubair
 133. Zufar
 134. Ibragim
 135. Idris
 136. Ikram
 137. Il’baris
 138. Il’giz
 139. Il’gizar
 140. Il’dar
 141. Il’dus
 142. Il’nur
 143. Il’sur
 144. Il’fat
 145. Il’shat
 146. Il’yas
 147. Il’gam
 148. Irek
 149. Irshat
 150. Iskander
 151. Islam
 152. Ismagil
 153. Iskhak
 154. Ihsan
 155. YUsup
 156. Kavi
 157. Kadyr
 158. Kamal
 159. Kamil’
 160. Kasim
 161. Kashshaf
 162. Kayum
 163. Kutdus
 164. Kyyam
 165. Kabir
 166. Karim
 167. Karam
 168. Kashif
 169. Latif
 170. Lukman
 171. Lutfi
 172. Lyabib Maksud
 173. Mannur
 174. Mansur
 175. Midhad
 176. Minlegali
 177. Minhadzh
 178. Mirvali
 179. Mirgalim
 180. Mirza
 181. Mirsaid
 182. Mirsalim
 183. Mirhajdar
 184. Miftah
 185. Muzaffar
 186. Murat
 187. Murtaza
 188. Mustafa
 189. Muhtar
 190. Mussa
 191. Magsum
 192. Mardansha
 193. Masgud
 194. Mahmud
 195. Madzhit
 196. Mudarris
 197. Munir
 198. Munzvir
 199. Muhammad
 200. Muharram
 201. Muyassar
 202. Nadir
 203. Nazym
 204. Nazif
 205. Nail’
 206. Nasyr
 207. Nigmat
 208. Nizam
 209. Niyaz
 210. Nugman
 211. Nur
 212. Nurgali
 213. Nurgayan
 214. Nuri
 215. Nabi
 216. Nagim
 217. Nazir
 218. Naki
 219. Nariman
 220. Nasim
 221. Nadzhip
 222. Ravil’
 223. Rail’
 224. Ramazan
 225. Rasil’
 226. Rasih
 227. Riza
 228. Rizvan
 229. Rifgat
 230. Rifkat
 231. Rais
 232. Raif
 233. Rakip
 234. Rasim
 235. Rafik
 236. Rahim
 237. Rahmatulla
 238. Rashat
 239. Rashid
 240. Rauf
 241. Radzhab
 242. Rustem
 243. Sabir
 244. Sabit
 245. Sadri
 246. Sadyk
 247. Salavat
 248. Salah
 249. Salih
 250. Samat
 251. Sattar
 252. Safa
 253. Safuan
 254. Siradzhi
 255. Sitdik
 256. Sultan
 257. Sufiyan
 258. Sagdi
 259. Sagitt
 260. Said
 261. Sajfi
 262. Salim
 263. Sahao
 264. Sahib
 265. Sauban
 266. Sulejman
 267. Taufik
 268. Tuhfat
 269. Ural
 270. Fazyl
 271. Fail’
 272. Fatih
 273. Fikret
 274. Fuat
 275. Faiz
 276. Fajzi
 277. Fajzrahman
 278. Fanis
 279. Farid
 280. Farah
 281. Farhenur
 282. Farhad
 283. Faskhi
 284. Fathi
 285. Fauzi
 286. Fahim
 287. Halik
 288. Halit
 289. Hammat
 290. Hannan
 291. Harris
 292. Harras
 293. Hatip
 294. Hafiz
 295. Hadzhi
 296. Hikmet
 297. Hisam
 298. Habib
 299. Habir
 300. Hajri
 301. Hakim
 302. Hakimdzhan
 303. Halil’
 304. Halim
 305. Halif
 306. Hamza
 307. Hamit
 308. Hanif
 309. Hanyafi
 310. Hasan
 311. Husain
 312. CHingiz
 313. SHakir
 314. SHamil’
 315. SHigap
 316. SHajhel’-islam
 317. SHajhenur
 318. SHajhi
 319. SHakur
 320. SHamsi
 321. SHarif
 322. SHaraf
 323. SHafik
 324. SHaukat
 325. YUnus
 326. YAkub
 327. YArulla
 328. YAsavi
 329. YAh’ya
 330. Hadi
 331. Hashim
Top